skip to Main Content

Termes i Condicions Generals de INSUIZ SCP

1. Validesa

Les presents Condicions Generals de Contractació per a totes les nostres ofertes, acords, lliuraments i altres serveis (d’ara endavant, “Entrega”), així com per a totes les relacions comercials futures, encara que no s’han acordat expressament de nou. En el moment de l’adjudicació del contracte, o més tard en el moment de l’acceptació de la mercaderia, es consideraran reconegudes les Condicions Generals. Per la present, rebutgem expressament les condicions del nostre client; només seran vàlides en cas que les hàgim reconegut expressament per escrit. La invalidesa de disposicions individuals no afectarà la validesa d’aquestes condicions generals en conjunt.

2. Concertació de l’acord, documents, drets de propietat industrial

2.1 Les nostres ofertes es consideren no vinculants i sense compromís. Un acord només es considerarà conclòs quan haguem confirmat la comanda per escrit. El tipus i l’abast del nostre subministrament es basen exclusivament en la confirmació de la comanda per escrit. Si no confirmem la comanda per escrit, l’acord només es considerarà conclòs com a molt tard amb l’execució del contracte. Qualsevol declaració feta per telèfon o verbalment pels nostres representants ha de ser confirmada per escrit perquè tingui validesa legal.

2.2 Ens reservem els drets de propietat i els drets d’autor dels pressupostos, esborranys, esbossos i altres documents; només es podran posar a disposició de tercers amb el nostre consentiment. Si ho sol·licitem en qualsevol moment, els plànols i altres documents que haguem facilitat en relació amb les ofertes s’hauran de tornar sense demora i, en qualsevol cas, si no se’ns adjudica la comanda. En la mesura que hàgim subministrat objectes d’acord amb plànols, models, mostres o altres documents que hagin facilitat el Client, aquest serà responsable de garantir que no es vulnerin drets de propietat de tercers. En el cas que tercers ens prohibeixin, en particular, la fabricació i entrega d’aquests objectes, fent valer els seus drets de propietat sobre aquests, tindrem dret -sense estar obligats a examinar la situació legal corresponent-a interrompre qualsevol activitat de treball a aquest sentit ia exigir una indemnització per danys i perjudicis en la mesura que el Client sigui responsable de la violació. A més, el Client es compromet a indemnitzar-nos sense demora per totes les reclamacions de tercers relacionades amb els documents que hagi facilitat en la mesura que el proveïdor sigui responsable de la infracció.

2.3 Ens reservem el dret a cobrar per les mostres i peces de prova i les eines necessàries per fabricar-les. Facturarem els costos de fabricació de les eines necessàries per a la producció en sèrie sempre que no s’hagi acordat el contrari.

2.4 En cas que es realitzin comandes a demanda, tindrem dret a aconseguir els materials per a la totalitat de la comanda i a fabricar immediatament tota la quantitat que s’hagi demanat. Per tant, no es podran tenir en compte les sol·licituds de canvi del client després de l’emissió de la comanda, tret que s’hagi acordat expressament.

3. Especificacions de rendiment

3.1 Les característiques de qualitat de l’objecte de subministrament i de servei es descriuran de manera definitiva mitjançant característiques de rendiment expressament acordades (per exemple, especificacions, marques, alliberaments i altres dades). En aquest sentit, només s’oferirà una garantia per a una finalitat d’ús específica o una idoneïtat concreta en la mesura que s’hagi acordat expressament; en cas contrari, el client estarà obligat a assumir exclusivament el risc d’idoneïtat i ús. No es deuran altres característiques de rendiment que les que s’hagin acordat expressament ni altres característiques de qualitat dels subministraments i serveis. Ens reservem el dret a realitzar desviacions, habituals al sector o tècnicament inevitables, pel que fa als paràmetres físics i químics, els processos i l’ús de les matèries primeres, així com les quantitats demanades, sempre que sigui raonable per al Client.

3.2 Les dades relatives a fi del subministrament i de la prestació (per exemple, en els catàlegs, en la informació sobre el producte i en els mitjans electrònics) es basen en la nostra experiència general i en els nostres coneixements tècnics i constitueixen únicament valors o designacions aproximats . Tant aquestes dades sobre el producte com les característiques de rendiment/propòsits d’ús expressament acordades no eximeixen el Client de l’obligació de comprovar la idoneïtat per al propòsit d’ús previst del producte.

4. Lliurament i terminis de lliurament

4.1 L’acord dels terminis de lliurament (terminis de lliurament i dates de lliurament) es farà per escrit. Els terminis de lliurament i les dates de lliurament es consideraran no vinculants en la mesura que no hagin estat designats prèviament per escrit com a vinculants pel venedor. El termini de lliurament es considerarà complert si l’objecte de lliurament ha sortit de la nostra fàbrica o si hem notificat al client la disponibilitat per enviar abans que transcorri el termini de lliurament. El termini de lliurament no començarà a córrer mentre el Client no hagi complert degudament les seves obligacions, per exemple, la presentació de dades i documents tècnics, aprovacions/permisos, així com el pagament d’una bestreta o la constitució d’una garantia de pagament.

4.2 Tindrem dret a fer lliuraments parcials en la mesura que siguin raonables per al Client i no generin cap perjudici durant l’ús.

4.3 Els esdeveniments de força major, les mesures relacionades amb les lluites laborals .especialment les vagues i/o els tancaments patronals-així com altres circumstàncies que estiguin fora del nostre control i de les que no siguem responsables i que impossibilitin l’execució a temps de les comandes assumides, ens eximiran de l’obligació de lliurament deguda mentre durin.

4.4 Queda absolutament exclosa la devolució de la mercaderia venuda sense defectes.

4.5 Si la situació financera del client es deteriora substancialment o es rebutja la petició justificada d’obertura d’un procediment de fallida o similar sobre el patrimoni del client per falta de béns, tindrem dret a rescindir el contracte, totalment o parcialment.

5. Enviament i transferència del risc

5.1 El risc de destrucció accidental i de deteriorament accidental es transfereix al Client des del moment en què els productes es lliuren al transportista o surten dels nostres magatzems per enviar-los. En cas que el Client reculli la mercaderia, el risc es transferirà al Client en el moment que es notifiqui la disponibilitat per a la recollida. Les clàusules 1 i 2 també seran vàlides si el lliurament es fa en lliuraments parcials o si hem assumit la responsabilitat de prestar serveis addicionals, per exemple, els costos de transport o el muntatge dels productes in situ a les instal·lacions del Client.

5.2 Si el Client incorre en demora en l’acceptació del lliurament, podrem exigir una indemnització pels danys i perjudicis que haguem patit -llevat que el Client no sigui responsable de la no.acceptació dels productes-, així com el reemborsament dels despeses addicionals. En particular, tindrem dret a emmagatzemar els productes durant el termini d’incompliment de l’acceptació del lliurament a càrrec del Client.

6. Embalatge

6.1  En general, els envasos d’un sol ús no es recuperen.

7. Seguretat

7.1 Ens reservem el dret de propietat sobre tota la mercaderia que hàgim subministrat fins que s’hagin satisfet totes les reclamacions de pagament -incloses les condicionals i subsidiàries-que tinguem davant del Client per la nostra relació comercial; en aquest sentit, totes les Lliuraments es consideraran una operació de lliurament relacionada. En el cas de les operacions en compte corrent, la propietat reservada es considera la garantia del nostre crèdit de saldo. Les disposicions anteriors també seran vàlides per a qualsevol reclamació de pagament que es creï en el futur.

7.2 El client tindrà dret a revendre, processar o barrejar la mercaderia adquirida en el marc de la seva activitat comercial ordinària; no obstant això, ens cedirà des d’ara totes les reclamacions de pagament derivades de la revenda, el processament, la barreja o per qualsevol altre motiu legal en relació amb la mercaderia adquirida (en particular, les derivades d’acords d’assegurança o actes il·lícits) pel import de l’import final facturat acordat amb nosaltres (inclòs lIVA). Per la present acceptem la cessió. La cessió s’equipara a l’ús per complir acords de servei o de mà d’obra i materials per part del Client.

7.3 La reserva de propietat s’estendrà també als productes en tot el seu valor que es creïn mitjançant la transformació, la barreja o la combinació de les nostres mercaderies, en la mesura que aquests processos es realitzin per a nosaltres, de manera que se’ns consideri fabricants . No obstant això, en el cas que les nostres mercaderies siguin transformades, barrejades o combinades amb mercaderies de tercers, sent vàlids els seus drets de propietat, aleshores adquirirem la copropietat sobre la base del valor proporcional dels valors objectius d’aquestes mercaderies. Si els nostres drets de propietat s’extingeixen a causa de la combinació o la mescla, llavors el Client ens cedirà ja la seva propietat i/o els drets futurs sobre els nous béns o els béns pel valor facturat dels béns que li hem subministrat. I els emmagatzemarà per a nosaltres de forma gratuïta.

7.4 Tot i la cessió, el client estarà autoritzat a cobrar els crèdits derivats de la revenda mentre no haguem revocat aquesta autorització. No cobrarem els crèdits de pagament nosaltres mateixos mentre el Client compleixi degudament els seus obligacions de pagament amb nosaltres. Tot i això, després de la nostra primera sol·licitud per escrit, el client estarà obligat a comunicar-nos els deutors dels crèdits cedits, així com a notificar als deutors la cessió. Podrem revocar l’autorització del Client per cobrar el crèdit de pagament, així com l’autorització del Client per revendre la mercaderia, a causa d’una raó important, especialment si el Client no compleix degudament les obligacions de pagament amb nosaltres, entra en mora, interromp els seus pagaments o si el client presenta una sol·licitud d’obertura d’un procediment de fallida o d’un procediment comparable per liquidar els deutes del patrimoni del client o la sol·licitud justificada d’un tercer d’obertura d’un procediment de fallida o d’un procediment comparable per tal de liquidar els deutes del patrimoni del Client és rebutjat per falta de béns. En cas d’una cessió general per part del Client, els crèdits cedits al venedor s’han d’excloure expressament.

7.5 Tindrem dret a revocar l’autorització del Client per revendre la mercaderia d’acord amb la clàusula 7.2 i a cobrar les reclamacions de pagament que se’ns hagin cedit amb validesa immediata si el Client entra en mora de pagament en les relacions amb nosaltres, es troba a dificultats de pagament degut a un deteriorament essencial de la seva situació financera o no compleix degudament les obligacions contractuals que ens deu. Si es presenta una sol·licitud d’obertura d’un procediment de fallida en relació amb el patrimoni del client, aquest suspèn els pagaments, ha prestat una declaració en lloc d’un jurament de conformitat amb l’article 807 de la Llei d’enjudiciament civil (ZPO) o l’empresa del Client experimenta un canvi de propietat en relació amb les dificultats de pagament, la seva autorització per revendre i cobrar les reclamacions de pagament que ens han cedit s’extingirà automàticament.

7.6 El Client emmagatzemarà la mercaderia subjecta a la nostra (co)propietat amb la diligència d’un empresari prudent de forma gratuïta per a nosaltres i l’assegurarà contra incendis, robatoris i altres riscos habituals.

7.7 Es prohibeix al Client pignorar la mercaderia subjecta a reserva de domini o cedir-la en garantia. El Client ens haurà de notificar sense demora qualsevol embargament de la mercaderia reservada o qualsevol altra restricció dels nostres drets de propietat per part de tercers i haurà de confirmar els drets de propietat per escrit tant al tercer com a nosaltres. Si, malgrat haver guanyat el litigi, incorrem en despeses a qualsevol disputa legal resultant, el Client haurà d’assumir aquestes despeses.

7.8 La garantia a què tenim dret no es registrarà en la mesura que el valor de la nostra garantia superi en més d’un 10% el valor nominal dels crèdits de pagament que cal garantir. El client pot exigir l’alliberament expressa de la mercaderia subministrada de la reserva de propietat fins que l’excés de garantia no superi el 10%.

8. Preus i pagament

8.1 Els nostres preus s’entenen en euros des de la fàbrica del proveïdor sense IVA.

8.2 Els costos imprevistos de matèries primeres, salaris, materials i energia dels quals no siguem responsables ens donaran dret a realitzar els corresponents ajustos de preus de fins al 5% si transcorren almenys quatre (4) setmanes entre la celebració del contracte i la data de lliurament previst. En cas que es facin lliuraments parcials, cada lliurament es podrà facturar per separat. Si no s’han acordat preus durant la celebració del contracte, s’aplicaran els nostres preus vigents a la data de lliurament.

8.3 Si no s’ha conclòs per escrit cap acord de pagament diferent, les nostres factures seran immediatament pagadores i s’hauran de liquidar sense descomptes.

8.4 No estem obligats a acceptar lletres de canvi, xecs i altres promeses de pagament. La seva acceptació es farà sempre a efectes de satisfacció del pagament.

8.5 Es considerarà com a data de recepció del pagament la data en què l’import estigui a la nostra disposició o s’aboni al nostre compte bancari. En cas que el client es retardi en el pagament, tindrem dret a cobrar un interès del 9% anual per sobre del tipus d’interès bàsic dels préstecs mentre duri l’impagament. Això no limita el dret de reclamar una indemnització per danys i perjudicis més àmplia.

8.6 En cas d’insolvència del client, totes les reclamacions de pagament existents contra el client d’aquest contracte i altres contractes seran immediatament exigibles. Qualsevol lliurament addicional d’aquest contracte o altres contractes pot estar supeditat a una provisió anticipada de garantia o a un pagament que es faci al mateix temps que el lliurament.

8.7 No pagarem interessos sobre els pagaments anticipats i/o a terminis.

8.8 El Client tindrà dret a compensar o retenir els pagaments només si la contra-demanda és indiscutible per a nosaltres o ha estat legalment acceptada.

9. Reclamacions per defectes

9.1 Només respondrem dels defectes mercaderia que hàgim subministrat d’acord amb les disposicions següents:

9.2 El Client haurà de complir degudament les obligacions d’inspecció i notificació de defectes d’acord amb el Codi de Comerç internacional.

9.3 Només reconeixerem les reclamacions per defectes com a tals si se’ns han notificat per escrit. Les notificacions de defectes que es facin valer davant dels empleats del personal de camp, els transportistes o altres tercers no constitueixen notificacions de defectes que hagin complert degudament els requisits de forma i termini.

9.4 En cas que es faci un lliurament de mercaderia defectuosa, abans de començar la producció (processament o instal·lació), se’ns ha de concedir inicialment l’oportunitat de solucionar la mercaderia defectuosa, així com d’eliminar el defecte o fer un lliurament posterior, a menys que això no sigui raonable per al client. Si no podem dur a terme això o no podem complir ràpidament aquest requisit, el Client podrà tornar-nos la mercaderia pel nostre compte i risc. En casos urgents, subjecte a la nostra aprovació, podrà eliminar el defecte per si mateix o encarregar-ne l’eliminació a un tercer al nostre càrrec.

9.5 Si, malgrat el compliment de l’obligació especificada a la clàusula 9.2, el defecte es descobreix una vegada iniciada la producció, el Client podrà exigir-ne el compliment posterior (a la nostra elecció: mitjançant una rectificació o un lliurament de substitució).

9.6 En el cas que es faci un lliurament de substitució, a petició nostra, el Client estarà obligat a tornar la mercaderia defectuosa.

9.7 Una reclamació de rescissió del contracte o de reducció del preu de compra només serà vàlida aleshores si el defecte no pot ser eliminat en un termini adequat, si el compliment posterior comporta costos desproporcionats o si s’ha de considerar no raonable o infructuós a causa d’altres raons. Tot i això, en cas de defectes menors, el Client no tindrà dret a una rescissió.

9.8 En cas que es faci una notificació de defectes, el Client ens ha de concedir sense demora l’oportunitat d’inspeccionar la mercaderia respecte a la qual s’ha fet una notificació de defectes; en particular, a petició nostra i al nostre càrrec, la mercaderia respecte a la qual s’ha fet una notificació de defectes s’haurà de posar a la nostra disposició. En cas que s’hagi fet una notificació de defectes injustificada, ens reservem el dret de facturar al client els costos de transport i les despeses d’inspecció.

9.9 Les reclamacions per defectes no són vàlides si el defecte és atribuïble a la inobservança de les directrius de funcionament, manteniment i instal·lació, a un ús o emmagatzematge inadequat
o incorrecte, a una manipulació o muntatge defectuós o negligent, al desgast natural o a intervencions en la mercaderia subministrada realitzades pel Client o per tercers.

9.10 En el cas dels productes que no hàgim subministrat com a mercaderia nova de conformitat amb el contracte, el Client no tindrà dret a les reclamacions esmentades.

10. Responsabilitat del producte

10.1 El client no podrà modificar els productes. En particular, no modificarà ni eliminarà les etiquetes d’advertiment existents sobre els riscos d’un ús inadequat dels productes. En cas que s’infringeixi aquesta obligació, el Client ens indemnitzarà a la relació interna en relació amb les reclamacions de responsabilitat per productes de tercers, llevat que el Client no sigui responsable de l’alteració dels productes.

10.2 Si ens veiem obligats a retirar un producte del mercat o a emetre’n un advertiment sobre aquest a causa d’un defecte dels productes, el client haurà de fer tot el possible per cooperar durant el compliment de les mesures que considerem necessàries i amb propòsit, i ens donarà suport en aquest sentit, especialment durant la recopilació de les dades necessàries del client. El client estarà obligat a assumir els costos de la retirada del producte o de la notificació d’advertiment del producte, llevat que no sigui responsable del defecte del producte d’acord amb els principis de la llei de responsabilitat del producte. Les reclamacions més àmplies per part nostra no es veuran afectades.

10.3 El Client ens notificarà immediatament per escrit els riscos i possibles defectes del producte dels quals tingui coneixement durant l’ús dels productes.

11. Responsabilitat

11.1 Serem responsables de les reclamacions d’indemnització per danys i perjudicis de tota mena -en particular, també derivades de la negligència durant la subscripció del contracte, de les infraccions contractuals i dels actes il·lícits sempre que nosaltres, els nostres empleats o els nostres auxiliars executius hàgim comès una falta intencionada o una negligència greu.

11.2 En cas de danys resultants de la pèrdua de la vida, lesions físiques o danys a l a salut, garanties o violació d’obligacions contractuals essencials, també serem responsables per negligència simple. En cas d’incompliment d’obligacions contractuals essencials, la nostra responsabilitat es limitarà als danys mitjos que, segons el tipus de producte, siguin previsibles, típics del contracte i directes. La disposició anterior també serà vàlida per a les infraccions contractuals per part dels nostres empleats i els nostres auxiliars executius.

11.3 Per a les violacions de drets de propietat, serem responsables d’acord amb les disposicions anteriors en la mesura que, durant l’ús contractual de les nostres mercaderies, es violin aquests drets de propietat i han estat publicats en el moment que es realitza el nostre lliurament . Això no serà vàlid en la mesura que hàgim fabricat la mercaderia de lliurament d’acord amb els esbossos, models o altres especificacions o dades similars proporcionades pel Client i no sapiguem, o no hàgim de saber en relació amb els productes que hem desenvolupat, que es violarien drets de propietat en fer-ho.

11.4 La nostra responsabilitat dacord amb les disposicions de la Llei de Responsabilitat de Productes internacional no es veurà afectada per les disposicions anteriors.

11.5 El termini de prescripció de les reclamacions per defectes als productes subministrats serà d’un any a partir de l’acceptació dels productes, però com a màxim de 14 mesos a partir de la transmissió del risc, tret que l’acceptació es retardi per causes no imputables al client. Això no serà vàlid per a un producte que hagi estat utilitzat, en base al seu ús habitual, per a una estructura de construcció i que hagi provocat la seva defectuositat; en aquest cas, la reclamació respectiva només prescriurà després de cinc anys.

11.6 Les reclamacions de reducció del preu de compra i l’exercici d’un dret de rescissió quedaran exclosos en la mesura que la reclamació de compliment posterior hagi prescrit.

11.7 Les reclamacions derivades del recurs contra el fabricant no es veuran afectades per aquesta secció.

12. Lloc de compliment, seu legal, disposicions diverses

12.1 El client tindrà dret a cedir els drets derivats de la relació contractual únicament amb la nostra aprovació prèvia.

12.2 El lloc de compliment per a totes les reclamacions derivades de les relacions comercials –en particular, dels nostres lliuraments– serà la nostra seu, sempre que no s’hagi acordat el contrari.

12.3 El lloc d’execució de totes les reclamacions derivades de les relacions comercials, especialment dels nostres subministraments, serà la nostra seu. Aquest fur serà igualment vàlid per als litigis relatius a la creació i eficàcia de la relació contractual. No obstant això, també tindrem dret a emprendre accions legals contra el Client als tribunals que siguin competents per a la seva seu. Ens oposarem a qualsevol clàusula d’arbitratge.